A Sic Itur ad Astra szerkesztői a folyóiratban publikálni szándékozó szer­zők­től a kö­vetkezőket kérik:
 
1. Kéziratleadás:
 
–A publikálni kívánt munkát e-mailben, csatolt fájlként és egy kinyomtatott pél­dány­ban is juttassák el a szerkesztőséghez.
– A dolgozatot a következőképpen szer­kesszék: használjanak Times New Ro­­man CE betűtípust, 12-es betűméretet, másfeles sortávolságot, de ne hasz­­nál­ja­nak ta­bu­látorokat, oldaltöréseket, sorkihagyásokat és a szöveget bal­ra zár­va jut­tas­sák el hozzánk.
– Az idézeteket kurziválják.
– Az évszázadokat arab számmal jelöljék.
 
2. Jegyzetelés:
 
– A dolgozatban ún. szerző–évszám lábjegyzetelést alkalmazzanak folya­ma­tos szá­­­mo­zással, vagyis a lábjegyzetekben csak a hivatkozott mű szer­ző­jének veze­­ték­­ne­ve és a mű keletkezésének időpontja, valamint – ha nem a teljes mun­kára hi­­vat­ko­zunk – a felhasznált szöveg oldalszáma je­len­jék meg. E rö­vidítések fel­ol­dá­sát a munka végére elhelyezett iro­da­lom­jegyzék tar­tal­maz­za.
 
pl.: Ránki, 1981. 55.
 
– Ha a szerző neve nem ismert, alkalmazza az N. N. (nomen nescio, azaz ne­­vét nem tudom) rövidítést. Ha a hivatkozott mű kiadásának ideje is­me­retlen, akkor az é. n. (évszám nélkül) rövidítést használja.
 
pl.: N. N., é. n. 116.
 
– Ha valamely adat magából a hivatkozott műből nem derül ki, de máshon­nan pó­tolni lehet, akkor szögletes zárójelbe kerüljön.
 
pl.: Szabó, [1941]. 89.
 
– Az oldalszám után ne tegyen „o.” vagy „p.” betűt.
– E szabályok alól kivételt jelentenek a levéltári források, amelyekre a követke­ző­­képpen hivatkozunk a lábjegyzetekben:
A forrás címe [levél esetén: X levele Y-nak (Keltezés helye, időpontja.)], a for­rást őrző le­véltár neve [többszöri előfordulás esetén rövidítve] és a forrás le­véltári jel­zete.
 
3. Irodalomjegyzék
 
– Arra kérjük szerzőinket, hogy ne a már folyóiratunkban megjelent tanul­má­­nyok bibliográfiáinak formátumát igyekezzenek utánozni, hanem az itt leírt mó­don jár­janak el, mert ezzel könnyítik meg a szerkesztési munkát. Ne használjanak tehát kiskapitális betűket, tabulátorokat stb.
– A keresztneveket ne rövidítsék, kivéve azoknál a szerzőknél (például E. H. Carr), akik azt maguk sem tüntetik fel munkáikon.
– Ha van ilyen, jelöljék meg a munka fordítóját is.
– A „szerk.” (szerkesztette) rövidítést mindig az adott mű nyelvén adják meg. Pl. angol szöveg esetén: ed.
– Amennyiben valamely adat nincs feltüntetve a felhasznált munkán, a szer­zők használják a h. n. (helymegjelölés nélkül), é. n. (évszám nélkül), k. n. (ki­­a­dó nélkül), N. N. (nomen nescio) rövidítéseket a hiány jelzésére.
– Ha valamely adat magából a hivatkozott műből nem derül ki, de máshon­nan pótolni lehet, akkor szögletes zárójelbe kerüljön.
– A bibliográfiában a források ne váljanak külön a szakirodalomtól.
 
a, hivatkozás szerző munkájára
 
Szerző vezetékneve
Kiadási év Szerző(k): A könyv címe. Kötet száma. Ford.: Fordító neve. Ki­a­­dás szá­­ma. Kiadás helye(i), kiadó(k), kiadási év. (Sorozatcím, sorozati szám)
 
pl.: Braudel
2003 Braudel, Fernand: Franciaország identitása. A tér és a történelem. I. kö­tet. Ford.: Mihancsik Zsófia. Budapest, Helikon, 2003.
 
Szabó–Tonk
1992 Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 15­21–1700. Szeged, József Attila Tudományegyetem, 1992. (Fontes rerum scholas­ti­ca­rum, 4.)
 
b, hivatkozás szerkesztő által összeállított munkára:
 
Szerkesztő vezetékneve
Kiadási év A könyv címe. Szerk.: Név. Ford: Fordító neve. Kiadás száma. Ki­a­dás helye, kiadó, kiadási év. (Sorozatcím, sorozati szám)
 
pl.: Mezey
2003 Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna. 5. kiad. Budapest, Osiris, 2003. (Osiris tankönyvek)
 
 
c, hivatkozás tanulmánykötetben megjelent írásra:
 
Vezetéknév
Kiadási év A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. Ford.: Fordító ne­ve. In: A ta­nulmánykötet címe. Szerk.: A szerkesztő neve. Kiadás száma. Ki­a­dás he­lye, kia­dó, kiadás éve. (Sorozatcím, sorozati szám.) Oldalszám.
 
pl.: Mályusz
1932 Mályusz Elemér: A népiség története. In: A magyar történetírás új út­ja­i. Szerk.: Hóman Bálint. 2. kiad. Budapest, Magyar Szemle, 1932. (Magyar Szem­le könyvei, 3.) 237–268.
 
d, hivatkozás folyóiratban megjelenő tanulmányra:
 
Vezetéknév
Megjelenési év Szerző: A tanulmány címe. Ford.: Fordító neve. In: A fo­lyó­­i­rat címe, Évfolyam. (Megjelenési év) Szám. Oldalszám.
 
pl.: White
2001 White, Hayden: A történelem poétikája. Ford.: Kisantal Tamás – Szebe­rényi Gábor. In: Aetas, 16. (2001) 1. sz. 134–164.
 
e, hivatkozás napilapban megjelenő cikkre:
 
Vezetéknév
Megjelenés éve Szerző: A cikk címe. Ford.: Fordító neve. In: A napilap cí­me, Évfolyam. (Megjelenési dátum) Szám. Oldalszám.
 
pl.: Csapody
1999 Csapody Tamás: Alezredes a fegyelmi bírák előtt. In: Magyar Hírlap, 32. (1999. január 28.) 23. sz. 7.
 
f, hivatkozás világhálós tartalmakra
 
Vezetéknév
Szerző: Cím. Ford.: Fordító neve. [URL cím szóköz] Megtekintés időpont­ja.
 
pl.: (a példaként megadott oldalon további információk lelhetők nemcsak a vi­lág­hálós hivatkozásokra vonatkozóan):
 
Page
Page, Melvin E.: A Brief Citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities. [http://www.h-net.org/about/citation ] 2006. december 16.

 

 

 

süti beállítások módosítása